Se allt material

Blott du mig älskar

Film och utbildningsmaterial om våld i nära relationer där hbt-personer ingår

Hbt-personer utsatta för våld i en nära relation befinner sig ofta i en särskild sårbarhet. Blott du mig älskar ger professionella kunskap och verktyg för att möta utsatta.

Våld i nära relationer där hbt-personer ingår har inte blivit uppmärksammat på samma sätt som våld i heterosexuella relationer. Heteronormen skapar en särskild sårbarhet för den som är utsatt som kan leda till ökad isolering och göra det svårare att få adekvat hjälp och stöd.

Blott du mig älskar är pro­du­ce­rat av Amphi på upp­drag av Na­tio­nellt Cent­rum för Kvin­no­frid inom ramen för ett regeringsuppdrag om att utveckla och sprida kunskap om våld i samkönade relationer. Materialet består av en novellfilm och ett pe­da­go­giskt ma­te­ri­al och handlar om våld i nära re­la­tio­ner där hb­t-per­so­ner ingår, med fokus på våld i en lesbisk relation. I filmen följer vi Katja och Lo och ser effekterna av det våld som Lo utsätter Katja för. I det till­hö­ran­de pe­da­go­gis­ka ma­te­ri­a­let lyfts teman som makt, heteronormativitet, minoritetsstress, särskild sårbarhet, samhällets ansvar och bemötande.

Mål­grup­pen för utbildningsma­te­ri­a­let är yr­kes­verk­sam­ma och stu­den­ter inom rätts­vä­sen­de, hälso- och sjuk­vård samt  so­ci­alt arbete. Blott du mig älskar används i fortbildning av yrkesverksamma som möter personer utsatta för våld samt i universitetsutbildningar runt om i landet. 

Lär mer om filmen och materialer på nck:s webbplats www.nck.uu.se

Titel: Blott du mig älskar
På uppdrag av: Nationellt Centrum för Kvinnofrid och Matador kommunikaion AB
Regi: Ylva Gustafsson
Produktionsår:
2010
Filmens längd: Novellfilm 29 min
Utbildningsmaterial: 30 sid