Se allt material

Det finns stunder

Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar

Det finns stun­der syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ningar. Med kun­skap ökar möj­lig­he­ter­na att se, agera och möta personer ut­sat­ta för våld.

Forskning indikerar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än befolkningen generellt. Att leva med en funktionsnedsättning och samtidigt vara våldsutsatt innebär en särskilt sårbar position. Exempelvis är samhällets stödinsatser ofta inte tillgängliga för alla, vilket gör det svårt att få rätt stöd.

Det finns stunder har producerats av Amphi på uppdrag av Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt och syftet är att sprida kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning till yrkesverksamma. Fokus i materialet är på hur yrkesverksamma kan se, agera och möta personer utsatta för våld.

Det finns stunder består av fem filmer och ett tryckt material. Materialet är upp­de­lat i fem ka­pi­tel med teman som är särskilt viktiga att belysa i utbildning om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ning­ar: be­ro­en­de, be­mö­tan­de, ut­satt­het, för­sum­mel­se och osyn­lig­het. De fem fil­mer­na skapar en känsla för hur det kan vara att vara utsatt för våld, och ger ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att reflektera kring. 

Ma­te­ri­a­let kan an­vän­das under en ut­bild­nings­dag eller under ett möte på ar­bets­plat­sen. Öv­ning­ar­na är lätta att ge­nom­fö­ra och ma­te­ri­a­let ger stöd till le­da­ren i form av tips och kon­kret fakta. Det finns stunder distribueras av Amphi. Beställ materialet i spalten till höger. 

Titel: Det finns stunder
På uppdrag av: Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt, Bräcke Diakoni
Regi: Ylva Gustafsson och Anna-Carin Andersson
Finansiering: Arvsfonden
Produktionsår: 2012
Filmens längd: 28 minuter (5 kortfilmer) på USB-sticka
Utbildningsmaterial: 30 sidor
Undertexter: svenska, engelska, finska, norska, spanska, svensk syntolkning
Pris: 750 kr exkl. moms och frakt. Vid köp av tre eller fler ex: 450 kr/st exkl. moms och frakt