Se allt material

Ingen ser oss

Utbildningsmaterial om maskulinitet och våld i nära relation

I Ingen ser oss lyfts flera teman från kunskapsområdet våld i nära re­la­tio­ner. Materialet är ett verktyg för att skapa för­stå­el­se för kvinnors och barns utsatthet samt sam­ban­det mellan makt, kontroll, våld och maskulinitetsnormer.

Varje år döms cirka 28 000 personer för brott i nära relationer, mörkertalet beräknas till cirka fyra gånger så många. Majoriteten av förövarna är män och forskningen visar att många upprepar våldsbeteendet. 

Utbildningsmaterialet Ingen ser oss är producerat på uppdrag av riksorganisationen Unizon. Det består av en novellfilmen och ett tillhörande metodmaterial. Tre hu­vud­te­man berörs i materialet: ut­satt­het, man­lig­het och för­tryck. Våld i nära re­la­tio­ner kopplas till ojäm­ställd­het i ett större sam­häll­s­per­spek­tiv. Materialet ger en kun­skaps­grund om mäns våld mot kvin­nor och våld i nära re­la­tio­ner. 

I filmen får vi följa Martin som kontrollerar, isolerar och utövar våld mot sina barn och sin fru. Vi ser hur Martins våldsamma beteende hänger ihop med konstruktioner av manlighet och hur maskulinitet och makt skapas i olika situationer. I metodmaterialet finns övningar som kopplas till konkreta scener i filmen. Scenerna kan spelas upp enskilt och användas för att illustrera exempelvis en normaliseringsprocess i en relation där den ena parten utövar våld. 

Ma­te­ri­a­let an­vänds idag inom en bred va­ri­a­tion av verk­sam­he­ter: på skolor, inom so­ci­al­tjänst, på myn­dig­he­ter, i fack­för­bund och inom lands­ting. Amphi distribuerar Ingen ser oss. Beställ materialet i spalten till höger. 

Titel: Ingen ser oss
På uppdrag av: Sveriges Kvinnojourers- och tjejjourers Riksförbund SKR
Regi: Henrik O Andersson
Finansiering:
Arvsfonden
Produktionsår: 2006
Filmens längd: Novellfilm 42 minuter, levereras på USB-sticka
Utbildningsmaterial: 45 sidor
Undertexter: svenska, engelska, finska
Pris:  750 kr exkl. moms och frakt.
Pris för finsk version: 900 SEK exkl. moms och frakt