Se allt material

Tänk Tvärtom

Utbildningsmaterial om hur föreställningar om kön påverkar sjukskrivningsprocesser

Tänk tvärtom är ett ut­bild­nings­ma­te­ri­al som be­ly­ser hur ett aktivt arbete med fö­re­ställ­ning­ar om makt och kön kan leda till kor­ta­re sjuk­skriv­nings­ti­der. Syftet är att ge kunskap till grund för en mer ade­kvat be­hand­ling och re­ha­bi­li­te­ring.

Sjukskrivningstalen är höga i Sverige och kvinnor är mer sjukskrivna än män. Studier visar att osakliga föreställningar om kön och om kvinnors och mäns sjuklighet påverkar hur patienter sjukskrivs och rehabiliteras. I Region Skåne upptäckte man dessa mönster i den egna verksamheten och startade ett arbete för att förändra ojämlikheterna. 

Tänk Tvärtom är ut­veck­lat på upp­drag av och i sam­ar­be­te med Region Skåne. Det bygger på re­sul­tat från stu­di­er ge­nom­för­da inom SKL-pro­jek­tet Jämt Sjuk­skri­ven och på kon­cep­tet Ge­nus­han­den som ut­veck­lats av vård­tea­met på Skurups vård­cen­tral. 

Amphi har pro­du­ce­rat fem ani­me­ra­de filmer med utgångspunkt i fall­be­skriv­ning­ar samt ett ut­bild­nings­ma­te­ri­al i tre mo­du­ler. Teman som tas upp i materialet är våld i nära relation, medikalisering, ojämställd arbetsfördelning, riskbruk och destruktiva normer för maskulinitet. 

Mål­grup­pen för ma­te­ri­a­let är vård­per­so­nal på sjuk­skriv­nings­in­ten­si­va en­he­ter och utbildningsma­te­ri­a­let an­vän­ds för fort­bild­ning under ar­bets­plat­s­träf­far, utbildningsdagar och konferenser. 

Titel: Tänk Tvärtom
På uppdrag av: Region Skåne
Finanisering: Region Skåne
Produktionsår: 2010 och 2014
Filmens längd: Kortfilmer 5 x 7 min
Utbildningsmaterial: 30 sid