Se allt material

Vera

En film om barns utsatthet och hälso- och sjukvårdens ansvar

Vera är en film om barns ut­satt­het som syftar till att visa på hur vik­tigt det är att om­värl­den ser och re­a­ge­rar på sig­na­ler om att barn far illa, även om dessa sig­na­ler inte alltid är så tyd­li­ga.

Vera är pro­du­ce­rad på upp­drag av Södra tornet kom­mu­ni­ka­tion och Barns­skyddstea­met vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set, Lands­ting­et i Upp­sa­la Län. Be­rät­tel­sen bygger på er­fa­ren­he­ter som hälso- och sjuk­vårds­per­so­nal vitt­nar om samt forsk­ning om barn som far illa. Under ut­veck­ling­en av filmen har Amphi haft ett nära sam­ar­be­te med Barn­skyddstea­met som bi­dra­git med sin ex­pert­kun­skap kring barn och unga som far illa samt om sam­häl­lets ansvar för att hjälpa. 

I filmen får vi följa Vera och hennes syster Saga och se effekterna av försummelsen som sker när vårdnadshavare inte längre har förmågan att ge den omsorg som behövs. Filmen visar på ett tydligt sätt hur per­so­nal inom hälso- och sjuk­vård på olika sätt kommer i kon­takt med barn som far illa och att många har både en skyl­dig­het och en möj­lig­het att se och agera. 

Filmen Vera ingår i en web­but­bild­ning om barn som far illa för hälso- och sjukvårdspersonal i Lands­ting­et.

Vera be­lö­na­des i no­vem­ber 2015 med Stora publishing­pri­set och Publishing­pri­set för bästa in­spi­ra­tions­film.

Se hela filmen här

Läs mer om publishingpriset här 

Titel: Vera
På uppdrag av: Södra tornet kommunikation och Barnsskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala Län
Regi: Ylva Gustafsson
Manus: Karin Aspenström
Foto: Carl Rasmussen
Produktionsår: 2014
Filmens längd: 8 minuter
Undertexter: svenska