Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Februari #26/2016

Våld mot äldre – öppen utbildning

Under våren kommer Amphi vara utbildningsledare för en utbildningsserie om våld mot äldre, arrangerad av Stiftelsen Äldrecentrum. Målgruppen är personer som arbetar inom äldreomsorg och primärvård. Att vara äldre och utsatt för våld i nära relation kan innebära en särskilt sårbar position. Det är viktigt att de som arbetar inom detta område har tillräckligt med kompetens för att kunna upptäcka våld, fråga om våld och agera vid utsatthet för våld. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet, som anger var i organisationerna ansvaret för olika insatser ligger. Föreskrifterna framhåller också att personal som möter våldsutsatta behöver utbildning.

Utbildningen omfattar två dagar och är uppdelad i tre steg; våga se, våga fråga och våga agera. Efter utbildningen ska deltagarna bland annat ha kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster, hur äldreomsorgens lagstadgade ansvar ser ut samt vilket ansvar en har som personal att agera när någon är våldsutsatt. 

Anmälan till utbildningen stänger 15 mars. 
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här! 

NKK-workshops genomförda

förra nyhetsbrevet berättade vi om att vi på Amphi tillsammans med konst- och arkitekturkollektivet MYCKET fått pengar från Vinnova för att genomföra en förstudie.

Det som ska undersökas är hur ett normkritiskt kompetenskluster kan bidra till att normkritiska perspektiv får mer inflytande och kraft i offentliga och privata utvecklingsprojekt. 

Två givande och intressanta workshops har nu genomförts inom förstudien! En med beställare av normkritiskt kompetens och en med leverantörer av normkritisk kompetens. 

Se en liten film om workshopsen här! 

Webbutbildning för sjukvårdspersonal

Alla som ar­be­tar med barn och miss­tän­ker att ett barn far illa eller ris­ke­rar att fara illa har en skyl­dig­het att göra en an­mä­lan till de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na enligt SoL 14 kap. 1 §. An­mäl­nings­fre­kven­sen är dock låg och en stor del av miss­tan­kar­na om att barn far illa anmäls inte.

Nu lanserar Amphi en ny webbba­se­rad ut­bild­ning för hälso- och sjuk­vårds­per­so­nal som syftar till en bättre ef­ter­le­vnad av be­stäm­mel­ser­na i so­ci­al­tjänst­la­gen. Utbildningen är uppbyggd i tre steg och innehåller film, fakta och reflektionsövningar. Interaktiva övningar ger möj­lig­het att re­flek­te­ra över de ut­ma­ning­ar som målgruppen upp­le­ver i sam­band med en an­mä­lan.

Vera Webbutbildning är utvecklad i samverkan med Barn­skyddstea­met vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set, lands­ting­et i Upp­sa­la län och är förankrad i de kun­skaps­un­der­lag som So­ci­al­sty­rel­sen ut­for­mat.

Landsting får tillgång till utbildningen genom att teckna en lincens, kontakta oss gärna för mer information.

Se en trailer om webbutbildningen här!
Läs mer om webbutbildningen här!

 

Ny demoreel om Amphis filmer

Vi får ofta frågan vad Amphi gör och vilken typ av film och utbildningsmaterial vi producerar. Genom åren har det blivit en hel del olika filmproduktioner, alla med ambitionen att på olika sätt väcka tankar och känslor kring de teman som tas upp.  

Äntligen har vi fått en demoreel – en kort presentationsfilm, som visar några av våra filmproduktioner på ett enkelt och fint sätt. Här ser vi kortare klipp från flera olika produktioner, allt ifrån Machofabriken och Fotboll för alla till Det finns stunder och Ingen ser oss. 

Se demoreelen och sprid den gärna vidare! 

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev