Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Mars #16/2014

Nytt stort projekt med Försäkringskassan!

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering – och Amphi ska hjälpa till!

Amphis uppgift är bland annat att genomlysa Försäkringskassans interna utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska även utveckla och leda utbildningar om jämställdhet och normkritik för chefer och handläggare, samt ta fram ett metodstöd för jämställd handläggning.

På ett lokalt försäkringskontor ska Amphi utbilda Försäkringskassans handläggare om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dessutom ska vi utveckla ytterligare ett metodstöd för att hjälpa handläggare att dels fråga om våldsutsatthet, men också ge dem stöd för att hantera de svar som kan uppkomma. 

Lisa Malmberg är en av Amphis anställda som kommer att arbeta med projektet. Hon förklarar att sjukskrivning och ohälsa kan vara kopplat till våldsutsatthet, och att det därför är viktigt för handläggare att ha med våld som en möjlig förklaring till varför människor behöver bli sjukskrivna.

- Det är många som berörs av Försäkringskassans arbete så det känns väldigt viktigt att vara med och se till att de har ett jämställt utförande. Det känns utmanande och stort, säger Lisa Malmberg.

Projektet pågår under hela 2014.
 
Vill du läsa mer om regeringsuppdraget ”Jämställdhetsintegrering i myndighet”? Klicka här

Hallå där Ann Tobin... ...chef för KTH-biblioteket som nyligen anlitat Amphi för en utbildning i normkritik.

Varför ville KTH-bibliotekets personal ha en utbildning i normkritik?
 
- Under 2011 pågick ett bemötandeprojekt på KTH- biblioteket. Detta var en utbildning som hölls av Kungliga Biblioteket och flera bibliotek i Sverige har gått igenom detta. Syftet är att utveckla ett bra bemötande men även att medvetandegöra attityder och inställningar. Vi har försökt att på olika sätt arbeta vidare med detta efter att själva projektet var över. Under 2012 hade vi en seminarieserie om inkluderande bemötande. Jag råkade få nys om Amphis utbildningar och tyckte att det skulle vara intressant att få ta del av en utbildning som inte var enbart inriktad på bibliotek och högskolor utan kunde ge ett större perspektiv och få in andra verksamheters erfarenheter – som t ex ett gatukontors insikt att de snöröjde enligt en rätt patriarkal modell. Vi har även fler låntagare som är utbytesstudenter än ”inhemska” studenter så även därför tyckte vi att det var aktuellt och bra att kunna fortsätta diskussionen om bemötande.
 
Vad var den viktigaste insikten för er efter kursens slut?
 
- Det viktigaste var nog att få syn på normen istället för att titta på vad som eventuellt avviker. Den övning som de flesta refererar till som bra var en där vi jobbade två och två och beskrev varandra utseende samt efter varje grej sa ”att det är okej med mig” och den andre var tvungen att tacka för det. Övningen var bra eftersom den gav en aha-upplevelse. Det är lätt att tänka att det räcker att man ”tolererar” något, men då har man redan bestämt vad som är rätt och att en avvikelse kan accepteras men endast tack vare någons goda vilja.
 
 Hur arbetar ni idag för ett mer inkluderande bibliotek?
 
- Vi kommer ha detta i verksamhetsplanen och det kommer även att vara en del när vi under året inleder vårt lokalprojekt då delar av biblioteket och även våra kontorsytor ska byggas om under 2015. När vi nu bygger om så kommer vi att använda saker som kom fram under våra workshops. Lånedisken är stor och dominerande i rummet och fungerar rätt mycket som en barriär. Den är höj- och sänkbar men om det är en lång person som jobbar i disken och en kort låntagare som kommer fram till disken så är frågan vem som ska bestämma höjden på disken. Vi vill arbeta mer ute i biblioteket med rörliga informationsdiskar. Vi vill även få bort trappor/trappsteg och se över skyltningen.

 

Bakgrund: 

Under vintern har Amphi arrangerat tre utbildningstillfällen för KTH-bibliotekets personal, under namnet ”Det inkluderande biblioteket”. Syftet har varit att få biblioteket att nå ut till fler besökare – och för att lyckas med det har personalen under utbildningens gång fått inventera sitt lånematerial för att se vilka perspektiv som finns och vilka som saknas. De har även fått reflektera över sina egna föreställningar om vem som besöker biblioteket, för att få en uppfattning om vem verksamheten egentligen riktar sig till och vilka personers behov som uppfylls och inte. Genom att se över materialet, miljön, bemötandet och marknadsföringen har personalen sedan kunnat konkretisera sina kunskaper för att ta fram normkritiska idéer och strategier att omsätta i biblioteksverksamheten.

Normkritik på folkhögskolor

Vilka maktstrukturer påverkar skolundervisning och hur kan lärare bli mer normkritiska? Det var några av de frågor vi diskuterade när vi för några veckor sedan höll en utbildning i normkritisk pedagogik för lärare på Skarpnäcks Folkhögskola.

Deltagare var lärare från Skarpnäcks-, Sundbybergs- och Södra Stockholms Folkhögskolor.
 
Lotta Björkman från Amphi höll en grundläggande föreläsning och vad normkritisk pedagogik innebär, medan Lisa Malmberg samlade de deltagare som ville gå mer in på hur normkritisk pedagogik kan användas i praktiken. Där fick lärarna samtala i mindre grupper om sin egen yrkesroll och vad de själva kan göra för att ha en mer normkritisk hållning i sin undervisning.
 
Det blev en inspirerande eftermiddag med många kloka samtal och funderingar.

Är du sugen på att boka en liknande utbildning? Kontakta oss på info@amphi.se

Amphi tipsar om...

  • Nationellt Centrum för Kvinnofrids rapport Våld och hälsa - en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK bjöd in 10 000 kvinnor och 10 000 män att delta i en undersökning där ett av syftena var att belysa kopplingen mellan våldsutsatthet och ohälsa. Läs rapporten här. Forskarna bakom projektet har skrivit en kort sammanfattning på DN Debatt - klicka här för att läsa den.

  • Rapporten Violence against women: an EU-wide survey, som släpptes i början av mars. Det är EU:s byrå för grundläggande mänskliga rättigheter som gjort en kartläggning över våld mot kvinnor i Europa. 42 000 kvinnor i de 28 medlemsländerna har intervjuats och rapporten visar att en tredjedel av alla kvinnor har varit utsatta för någon form av fysiskt eller sexuellt våld. Sverige är ett av de tre länder där flest kvinnor uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier. Läs hela rapporten här. För den som vill läsa en sammanfattning finns en artikel på Roks hemsida - här.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev