Det inkluderande biblioteket – utbildning

Den nya bibliotekslagen från 2013 ska stärka bibliotekens demokratiska samhällsuppdrag. Lagändringarna syftar till att bättre svara mot förändringarna i omvärlden. Detta ska bland annat ske genom ett tydligare fokus på läsfrämjande och genom tydligare satsningar för att nå specifika grupper som till exempel nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättningar. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov. Men hur skapas en mer inkluderande verksamhet och miljö?

Amphi har med sin specialkompetens inom normkritik fått uppdrag att utforma och hålla utbildningar för bland annat KTH- biblioteket, Södertälje bibliotek och Regionbiblioteket Stockholm. De frågor som det reflekterades kring under utbildningarna var hur ett normkritiskt perspektiv kan bidra till ett mer inkluderande bemötande av besökare men också hur bibliotekets miljö kan förstås och utvecklas ur ett normkritiskt perspektiv. Vilka ska biblioteken vara till för? Vilka böcker köps in och hur presenteras de? Ett exempel på ett konkret resultat som utbildningarna gett är att KTH-biblioteket efter de tre utbildningstillfällena bestämde sig för att ta in normkritiska perspektiv i sin verksamhetsplan. Bland annat användes erfarenheter som lyfts under utbildningen i planeringen inför hur ombyggnationen av lokalerna skulle utformas.