Funktionsnedsättning och våldsutsatthet – utbildning

Amphi har länge arbetat aktivt med att utbilda och sprida kunskap om våld i nära relation mot personer med funktionsnedsättning. Under 2014 och 2015 genomfördes två processutbildningar inom detta område på uppdrag av Huddinge kommun.

Uppdraget bestod i att under flertalet tillfällen utbilda personal inom daglig verksamhet, äldreomsorg, personliga assistenter, boendestödjare samt biståndshandläggare inom socialtjänsten. Innehållet i utbildningen utgick från en vetenskaplig grund om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot personer med funktionsnedsättningar. Filmerna och övningarna i utbildningsmaterialet Det finns stunder användes som ett sätt att höja personalens kompetens kring hur våld mot personer med funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck och hur professionella kan fråga, upptäcka och agera när det kommer till våld. Frågor som lyftes under utbildningen var: Vad är våld? Hur kan vi arbeta med frågor kopplade till våld med våra brukare i relation till deras behov? Vilka samverkanspartners finns det inom vår kommun? Går det att ändra sättet att ställa frågor till klienterna? Hur ska personalen förhålla sig till sekretess?

Arbetet har resulterat i att Huddinge kommun nu håller på att ta fram en rutin som ska bli vägledande för personalen när det kommer till våld i nära relation.