Jämställdhetsintegrering inom Försäkringskassan

 

Försäkringskassan fick som en av 18 pilotmyndigheter ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet utifrån de fyra jämställdhetspolitiska målen. Ett viktigt fokus för Försäkringskassan blev att få större kunskap om sambandet mellan ohälsa och våld i nära relation. När Amphi anlitades som konsulter i denna unika satsning skräddarsyddes insatserna tillsammans med en styrgrupp inom myndigheten med utgångspunkt i Försäkringskassans egna handlingsplan. Arbetet inleddes med att det gjordes en normkritisk genomlysning av Försäkringskassans interna utbildningar för handläggare. Genomlysningen gjordes utifrån frågeställningar som: Vilka personer representeras i utbildningarna? Hur beskrivs personers hälsa utifrån representation av kön och rasifiering? Vilken kunskap, kring exempelvis kopplingen mellan ohälsa och ojämställdhet, behöver förstärkas? I nästa steg togs det fram en pilotutbildning i jämställdhetsintegrering för chefer, handläggare och controllers samt ett handläggarstöd för jämställd handläggning. Utbildningen och handläggarstödet utformades i samarbete med en referensgrupp av handläggare. Tillsammans med uppdragsgivaren samt en extern byrå utformade Amphi även en webbutbildning för alla anställda. Med bakgrund i det fjärde jämställdhetsmålet, som handlar om att motverka mäns våld mot kvinnor, utvecklades ett metodstöd kring våld i nära relation med syfte att stödja sjukpenninghandläggare i hur de kan se signaler och ställa frågor samt var de kan hänvisa kunder vidare. Metodstödet togs fram tillsammans med handläggare i Karlstad men ska nu användas av alla sjukpenninghandläggare i landet.  

För att implementera metodstödet och skapa förståelse för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer fick Amphi även i uppdrag att utveckla utbildningar, med handläggare som målgrupp. Utbildningarna har en normkritisk ansats och innefattar olika typer av våldsutsatthet, för att handläggarna ska vara förberedda för att möta personer som befinner sig i olika utsattheter, och som har olika behov. Amphi utbildade Försäkringskassans interna utbildare i att utbilda om våld i nära relation och utbildningarna har nu börjat spridas i Försäkringskassans verksamhet.