Normkritik för SiS behandlingsassistenter

I interna forskningsrapporter identifierade SiS (Statens Institutionsstyrelse) brister i hur unga och klienter bemöts utifrån samhällets förväntningar kring kön, sexualitet och etnicitet. En del av verksamheten där SiS såg det möjligt att arbeta med dessa frågor var i de olika samtalsgrupper som bedrevs inom den så kallade påverkanstiden, det vill säga fri tid på institutionen.

Amphi har anlitats i två omgångar för att utbilda behandlingsassistenter i att hålla normkritiska samtalsgrupper med unga och klienter. I den första omgången utbildades behandlingsassistenter som var intresserade av att starta upp eller utveckla arbetet med samtalsgrupper inom sina institutioner. I det andra steget har Amphi utvecklat en metodhandbok som ska fungera som ett stöd för behandlingsassistenter i arbetet med samtalsgrupper. Under hösten 2015 kommer Amphi även att utbilda nationella utbildare som kommer att ha som uppdrag att internt inom SiS fortsätta utbilda samtalsledare som kan föra samtal av normkritisk karaktär med unga och klienter.