Normkritisk fritids- verksamhet – utbildning

Vilka kommer till fritidsgården? Vilka aktiviteter finns där? Vilket bemötande får olika ungdomar? Vilka känner sig välkomna, bekväma och trygga? Hur ser rummen ut, vilka ungdomar känner sig speglade och bekräftade av verksamheten, vilka känner att de kan vara sig själva? Och hur kan vi förebygga våld och kränkningar i verksamheten?

Detta är några frågeställningar som en utbildning i normkritik för fritidsverksamhet kan innefatta. En normkritisk fritidsgård är ett ställe där alla ungdomar, oavsett bakgrund och förutsättningar känner sig välkomna, trygga och kan hitta meningsfulla aktiviteter. En normkritisk fritidsgård har en verksamhet som gör det möjligt för besökarna att göra normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer för exempelvis kön, ålder, hudfärg, klassbakgrund, funktion eller sexualitet. 

Amphi har utbildat personalen i flera fritidsverksamheter i normkritiska perspektiv med fokus på maskulinitetsnormer och utbildningen sker ofta i flera steg, där vi träffar en personalgrupp flera gånger. Utbildningen innefattar ofta en introducerande del med begreppsförklaring, och undersökande av förförståelse hos gruppen. Sen använder vi oss av utbildningsmaterial som Machofabriken och Fotboll för alla för att tillsammans reflektera kring vad normer är och vilka konsekvenser normer kan få i verksamhet. I det sista steget av utbildningsprocessen arbetar vi tillsammans med deltagarna fram förslag på hur verksamheten kan bli mer inkluderande och normkritisk, och vilka verktyg personalen kan använda sig av för att hålla dessa frågor levande på arbetsplatsen.