Normkritisk värdegrunds- utveckling i skola

När det anordnas normkritiska utbildningar i skolans värld rör det sig oftast om enstaka punktinsatser. Men när Amphi kontaktades av förskolechefen i Oxelösunds kommun samt rektorn för D-skolan i Oxelösund bestämdes det att all personal skulle utbildas sju gånger under ett läsår. Processutbildningar där personalens behov blir tydliga och där upplägget kan anpassas efter erfarenheter och möjligheter som kommer upp under ett längre arbete, ger ofta ett mer långsiktigt och hållbart resultat. Syftet med detta uppdrag var att skapa en gemensam plan för hur värdegrundsarbetet tydligare ska kunna integreras i pedagogernas vardagliga arbete med barn och elever.

Inledningsvis gavs en introduktion till det normkritiska arbetets två delar - kunskapssyn och likabehandlingsarbete - utifrån vad som står i skollagen och i skolans styrdokument. Under steg två träffade Amphi personalgruppen under tre halvdagar och det togs fram praktiska verktyg kring likabehandling och värdegrundsarbete som sedan testades under höstterminen 2015. Vilka metoder fungerar bäst för arbeta praktiskt med normkritiskt likabehandlingsarbete? Mot slutet av året fick personalen möjlighet att sammanfatta insatserna för att hålla arbetet levande i verksamheten. Vi diskuterade och förankrade interna dokument kring hur värdegrundsarbetet ska fortsätta uppdateras och vara en ständigt pågående process i verksamheten. 

Några månader efter avslutat uppdrag hörde vi av oss till Kalle Alwert, förskolechef i Oxelösund för att höra om han hade något konkret exempel på någon insikt eller lärdom som verksamheten fått genom projektet? Kalle svarade:

– Vi har lagt fokus på det normkritiska förhållningssättet och använt det som utgångspunkt i många diskussioner. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att utmana hur vi ser på oss själva och tolka vårt vardagliga agerande mot våra barn, vårdnadshavare och kollegor. Under arbetet tog vi också fram och implementerade en ny likabehandlingsplan. Normkritiskt förhållningssätt står nu med i lönekriterierna och likabehandlingsplanen är satt i kraft. Många medarbetare har utvecklat metoder som underlättar för att se alla barn och vårdnadshavare som enskilda individer och bemöter dessa på ett mer öppensinnat sätt.