Utbildning om våld i nära relation i kommun

Under hösten 2013 gjorde Gnesta kommun en stor satsning på att öka kunskapen kring våld i nära relation hos medarbetare inom socialförvaltningen. Stor vikt lades vid att hela socialförvaltningen, det vill säga individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stödverksamheten deltog i satsningen. Amphi anlitades för att genomföra utbildning med syfte att ­­­öka per­so­na­lens möj­lig­he­ter att se, fråga och agera vid miss­tan­ke om vålds­ut­satt­het. Utbildningarna anpassades efter de olika verksamheternas behov och specifika sammanhang. Mycket tid lades vid samtal om hur det går att identifiera tecken och signaler på våldsutsatthet. Samverkan med polis, kvinnojour och andra stödverksamheter initierades även under utbildningsdagarna. 

Satsningen var unik och fick stort genomslag. Efter utbildningsinsatsen har Gnesta arbetat med att ta fram en handlingsplan för arbetet med våld i nära relation, samt rutiner för varje verksamhet.