Se allt material

Webbutbildning Vera

Om hälso- och sjukvårdens anmälningskyldighet vid misstanke om att barn far illa

Webbut­bild­ning­en Vera syftar till att öka hälso- och sjuk­vårds­per­so­na­lens an­mäl­ning­ar till so­ci­al­tjäns­ten vid miss­tan­ke om att barn far illa eller ris­ke­rar att fara illa. Ut­bild­ning­en finns från och med februari 2016 tillgänglig för alla landsting.

Alla som ar­be­tar med barn och miss­tän­ker att ett barn far illa eller ris­ke­rar att fara illa har en lagstad­gad per­son­lig skyl­dig­het att göra en an­mä­lan till de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na enligt SoL 14 kap 1 §. Det har dock visat sig att an­mäl­nings­fre­kven­sen är låg inom bland annat hälso- och sjuk­vår­den. En stor del av miss­tan­kar­na om att barn far illa anmäls inte till so­ci­al­tjäns­ten. Högt räknat anmäls endast hälf­ten av miss­tan­kar­na, san­no­likt färre.

Amphi har till­sam­mans med barn­skyddstea­met vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set, Lands­ting­et i Upp­sa­la län ut­veck­lat en webbba­se­rad ut­bild­ning för hälso- och sjuk­vårds­per­so­nal som syftar till öka ef­ter­lev­na­den av so­ci­al­tjänst­la­gen.

I webbutbildningen ingår film, fakta om barns ut­satt­het, information om hälso- och sjuk­vår­dens ansvar, praktisk information om hur en anmälan går till samt in­ter­ak­ti­va öv­ning­ar. Övingarna ger möj­lig­het att re­flek­te­ra över de ut­ma­ning­ar som del­ta­gar­na upp­le­ver i sam­band med en an­mä­lan. Allt innehåll här faktagranskat av klinisk personal och utgår från de kun­skaps­un­der­lag som So­ci­al­sty­rel­sen ut­for­mat. 

 

Titel: Webbutbildning Vera
I samarbete med: Barnsskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala Län
Webbutveckling: Swace
Grafisk form: Anders Söderberg
Produktionsår: 2014
Webbutbildningens längd: Modul 1: 30 min, Modul 2: 15 min
Pris: Priset för licenser till webbutbildningen beräknas efter antal anställda inom hälso- och sjukvården i regionen. Kontakta Amphi för mer information på info@amphi.se.