maj 4, 2023

Kartläggning av utbildningsbehov om våld för Botkyrka kommun

Amphi genomförde under hösten 2022 en undersökning av behoven av utbildning om våld i nära relationer som rör barn och ungdomar i Botkyrka kommun. Syftet var också att kartlägga vilka utbildningar som finns på plats för kommunens anställda samt vilka utbildningar som skulle behöver läggas till.

Projektteamet bestod av sakkunniga inom våld i nära relationer och en projektledare, som genomförde en enkätundersökning och intervjuade representanter från fem olika förvaltningar. Resultatet blev en omfattande rapport som beskriver behoven och utmaningarna som förvaltningarna står inför, inklusive utbildningsbehovet och de förutsättningar som krävs för att anställda ska kunna ta till sig kunskapen och implementera den i verksamheten.

Rapporten innehåller även beskrivningar av befintliga utbildningar samt en digital plattform för att enkelt kunna filtrera vilka utbildningar varje förvaltning bör delta i och vad utbildningen innebär.

Våld en stor utmaning för trygga levnadsvillkor för barn och unga

Utsatthet för våld i olika former är en stor utmaning i arbetet med att skapa trygga levnadsvillkor för unga människor. Genom att se till helheten och arbeta på flera fronter samtidigt, kan kommuner förbättra förutsättningarna för att minska utsattheten och förebygga att fler unga själva utövar våld. En gemensam förståelse för vad våld innebär och dess påverkan på unga människors liv är en central del för att kunna genomföra detta arbete på ett systematiskt och hållbart sätt.

Medarbetare från olika förvaltningar i gemensamma samtal

Projektledaren Johanna Valentin betonar vikten av att skapa ett gemensamt språk för att samordna utbildningen om våld inom kommunen. Genom att ge medarbetare från olika förvaltningar möjlighet att diskutera förutsättningar och behov, skapades nya kontaktytor och ökad förståelse för varandras situationer.

– Vi fick ett stort förtroende från uppdragsgivaren och möjlighet att använda den breda kompetens som våra sakkunniga har inom området på ett kreativt och konstruktivt sätt. Arbetet gynnades också av att våra kontaktpersoner i Botkyrka själva är mycket kunniga inom området. Det gjorde att vi kunde komma fram till förslag som vi alla kunde ställa oss bakom, säger hon.

Vi på Amphi är glada över att ha fått förtroendet att genomföra en grundlig undersökning om behoven av utbildning om våld i nära relationer som rör barn och ungdomar. Vi ser fram emot att följa Botkyrka kommun i deras fortsatta arbete och hoppas att fler kommuner kommer att följa deras exempel.

Vill du veta mer?

☞ Kontakta johanna.valentin@amphi.seför att höra om hur man sätter upp ett sånt här projekt!

☞ Har du frågor om rapporten och hur den sammanställdes, kontakt emmanuelle.sylvain@amphi.se

☞ Vill du läsa mer om våra tjänster inom våld i nära relationer? Klicka här

Bild: Jens Sølvberg