Tjänster

Inkluderande verksamheter

Med inkluderande arbetsmetoder kan vi skapa arbetsplatser där människor ryms med sina erfarenheter, kompetenser och personligheter. Det gör arbetet meningsfullt och resultaten blir något att känna stolthet över.

Vill ni ha en bredare representation av erfarenheter och perspektiv, men har svårt att veta var ni ska börja? Med hjälp av kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoder för rekrytering, mötesteknik och medarbetardialog, stöttar Amphi er med verktyg för en inkluderande arbetsmiljö.

Teman

Utbildning om antirasism och inkludering

Utbildning om antirasism och inkludering

Behöver ni fylla på med kunskap om inkludering och antirasism? Vill ni veta mer om framgångsrika metoder som andra använder? Amphi erbjuder workshops och utbildningsprogram med fokus på hela organisationens utveckling. I våra utbildningsprocesser finns möjlighet att lägga extra fokus på antirasistiskt arbete. Vi stöttar er där ni är i dagsläget och kan hjälpa både er som behöver kick-starta det praktiska förändringsarbetet, och er som vill fördjupa och vidareutveckla befintliga arbetsmetoder.

 • Kartläggning av ert kunskapsläge
 • Skräddarsydda utbildnings- och konsultinsatser
 • Digitala processtöd för förändringsarbete

Vad vi gör:

Behovsanalys och handlingsplan

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Utbildning

Utbildningsprocessen ger både teoretisk och praktisk kompetens.

Digitala processtöd

Vi producerar digitala processtöd som förvaltar och tillgängliggör ny kunskap.

Case-baserad handledning och konsultstöd

Utveckling av strategier och lösningar på verkliga situationer från verksamheten.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Inkluderande möten

Inkluderande möten

Möten är en central del av många verksamheters arbetsmetod. Där utvecklas idéer, där fattas beslut och där skapas relationer och företagskultur. På Amphi har vi utvecklat metoder för alla sorters möten, med syfte att göra dem inkluderande, kreativa och resultatinriktade. Tillsammans med er utvecklar vi metoder som passar era specifika behov. Vi jobbar kreativt och utmanande, där resultatet integreras i verksamhetens ryggrad.

 • Träning i inkluderande mötesmetoder
 • Förberedelser och planering för inkluderande möte
 • Metoder för samarbete och kreativ idéutveckling

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Workshop

Gruppen får möjlighet att lära både av Amphis experter och av varandra.

Nya mötesrutiner

Vi erbjuder demokratiserande mötesmetoder för att skapa trygghet och dialog.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering

Arbetsplatser med brist på variation i erfarenheter och bakgrund kan leda till stora utmaningar i att möta medborgare och klienter likvärdigt. Det riskerar också att leda till att ni producerar produkter och erbjuder tjänster som inte når den breda målgrupp ni vill nå. Amphi kan synliggöra hindren för inkludering och breddad representation hos just er. Vi leder er i det praktiska arbetet med kompetensbaserade och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.

 • Analys av styrkor och utmaningar
 • Nya anpassade rekryteringsrutiner
 • Metoder för att förebygga begränsande normer

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Workshop

Workshops kombinerar forskningsförankrad kunskap och interaktiva övningar.

Inkluderande platsannonser

Vi utformar engagerande och kompetensfokuserade platsannonser.

Inkluderande intervjuer

Med våra kompetensbaserade verktyg utformar vi inkluderande intervjuformer.

Utvärdering av kompetens

Vi hjälper er med mätning, matchning och utvärdering av kompetens.

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Chefshandledning

Chefshandledning

Är du ledare och söker coachning för att utveckla ditt ledarskap? Vill du ha verktyg för att möjliggöra en tryggare arbetsplats för dina anställda?  I chefshandledning är Amphi en samtalspartner och en stödjande kritisk blick. Vi jobbar med ledare i enskilda samtal, men även med hela ledningsgrupper genom utvecklingsprocesser med fokus på vision, mål och strategi för ökad inkludering.

 • Stöd och coachning i utvecklingen av din ledarroll
 • Verktyg för inkluderande ledarskap
 • Analys och utveckling utifrån dina utmaningar

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Handledning i grupp

Grupphandledning lyfter och vidareutvecklar gruppens samlade kompetens.

Individuellt stöd

Vi erbjuder enskilt stöd till personer i ledande funktioner.

Handlingsplan

Vi utformar mål och åtgärder med fokus på ökad inkludering.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Aktuellt

Öka förutsättningarna för en inkluderande arbetsmiljö

Webbutbildning ökar kunskap om rasism i arbetslivet

Bli en chef med koll på inkluderande ledarskap

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

Utbildare & Projektledare

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Denise arbetar strategiskt med inkluderande förändringsarbete. Hon har särskild kompetens inom antirasistiskt arbete, behovsanalyser och upplevelsebaserat lärande.