Eskilstuna kommun

Barn och unga med funktionsnedsättningar utsatta för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

UNGAS UTSATTHET OCH VUXENVÄRLDENS ANSVAR

Hedersrelaterat våld och förtryck är tyvärr ständigt närvarande i samhället, men i stället för att känna hjälplöshet kan vi gemensamt stärka motståndet och vara aktiva i arbetet med att upptäcka, agera och verka våldsförebyggande. Eskilstuna kommun ville göra precis det och tog kontakt med oss på Amphi med en önskan att utveckla en utbildningsprocess med fokus på att skapa en gemensam kunskapsbas gällande barn och unga med funktionsnedsättningar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En central målsättning var att rusta deltagarna med verktyg för att tidigt upptäcka tecken på HRV och veta hur de kan agera.

Vi utformade och anpassade utbildningsprocessen i tre steg, fördelad över fyra separata tillfällen med olika arbetsgrupper. Vårt fokus var att belysa hur makt och normer är kopplade till våldsutsatthet, samt särdragen med HRV jämfört med våld i nära relationer.

Vi grundade utbildningen på upplevelsebaserat lärande, förankrat i forskning om HRV. Varje utbildningstillfälle inleddes med att säkerställa att vi hade omsorg om deltagarna och oss själva. Det är en avgörande del av läroprocessen eftersom HRV är ett känslomässigt utmanande ämne. När vi på Amphi utbildar i dessa frågor ser vi alltid till att skapa ett tryggt rum där allas erfarenheter och reaktioner får plats.

ETT MÅNGFACETTERAT KUNSKAPSOMRÅDE

  • HRV – tecken och signaler
  • Makt och normer
  • Bemötande
  • Minoritetsstress
  • Praktiska verktyg
  • Olika funktionsnedsättningar

TRE INTENSIVA DAGAR

De tre utbildningsdagarna berörde olika teman: Grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld, Att uppmärksamma HRV och Bemötande och frågeställningar. Särskilt fokus lades på att undersöka de specifika utmaningar som unga med funktionsnedsättningar möter i sina liv. Vi diskuterade även hur eventuell minoritetsstress adderar till den komplexa situationen för denna målgrupp.

Efter att ha genomgått utbildningen hade deltagarna fått användbara verktyg som omedelbart kunde tillämpas i deras arbetsvardag, verktyg som underlättar för yrkesverksamma att bemöta och kommunicera med unga om HRV.

Vill du veta mer om våra utbildningar om hedersrelaterat våld?
Prata med vår kollega Najla:

Vill du veta mer om våra utbildningar om hedersrelaterat våld?
Prata med vår kollega Najla:

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se