Läkare utan gränser, Sverige

Kommunikationsstrategier utifrån anti-koloniala perspektiv

Maktmedveten kommunikation

ETT INKLUDERANDE HUMANITÄRT ARBETE

Läkare Utan Gränser har alltid strävat efter att deras externa kommunikation ska ge en verklighetstrogen bild av organisationens humanitära arbete och människorna det arbetet berör, såväl medarbetare som patienter och lokalsamhällen som de verkar i. Språk och bilder i alla typer av kommunikationsprodukter ska respektera människors värdighet, inte beskriva sårbara människor som offer samt undvika hjältebilden av vita hjälparbetare.

Amphi blev kontaktade när organisationen ville ta ett helhetsgrepp och syna sina kommunikationskanaler i sömmarna. De ville garantera att organisationens principer om mångfald, jämlikhet och inkludering genomsyrade kommunikationen, och att det antirasistiska och antikoloniala perspektivet var inpräntat i både ord och bild.

Vi började med en analys av Läkare utan gränsers kommunikationsmaterial, i både digitalt och tryck. Sedan följde en workshop där deltagarna fick att själva granska och omforma kommunikationsmaterialet, utifrån ett maktmedvetet perspektiv.

MED SKARPA ÖGON

  • Maktmedvetna perspektiv på hjälparbete
  • Analys ur ett postkolonialt och antirasistisk perspektiv
  • Förståelse av interaktion mellan text och bild
  • Tonalitet i skildringar av krissituationer
  • Efterlevnad av interna riktlinjer
  • NGOs, representation och tokenism

KOMMUNIKATION UTAN GRÄNSER

Resultatet av samarbetet blev utöver en rapport, en guide för framtiden. ”MSF Sveriges kommunikation” kommer att fungera som det centrala instrumentet för organisationens fortsatta utveckling av kommunikationsstrategin.

Är du nyfiken på våra projekt?
Hör gärna av dig!

Är du nyfiken på våra projekt?
Hör gärna av dig!

Emmanuelle Sylvain

+ 46 (0)70 8602771

emmanuelle.sylvain@amphi.se