Göteborg stad

Rutiner för att fråga om våld bland äldre brukare och klienter

Våld i nära relation

NÖDVÄNDIGA STÖTTEPELARE I ARBETET

Rutiner är livsviktiga. Göteborg stad kontaktade Amphi och bad om konkret hjälp med att utveckla interna rutiner kopplade till våldsutsatta äldre brukare och klienter. Inom äldre- och vård- och omsorgsförvaltningen insåg man att tydliga riktlinjer och processer behövdes för att rutinmässigt fråga om våld, och Amphi tog på sig det uppdraget att leda utvecklingen.

Vi inledde med en djupgående behovsanalys. Förvaltningen granskades noga, och behoven identifierades. Utifrån analysens resultat presenterade vi förslag på hur man bäst skulle fortsätta och skapade en riktning framåt.

Amphi ledde sedan två workshops, där arbetsgruppen från Göteborgs stad deltog. Idéer flödade i viktiga samtal och planer började ta form.

Efter att ha format idéerna till en konkret vision genomgick den framtagna rutinen en noggrann genomläsning och kvalitetssäkring. Varje ord var av vikt; varje detalj vägdes med omsorg. Tillsammans med en strateg från Göteborgs stad vävdes orden samman till en rutin som inte bara var ord på papper, utan en röst för dem som behövde den mest.

RUTINER I EN FÖRÄNDERLIG VERKLIGHET

  • Behovsanalys
  • Förvaltningsanpassning
  • Stöd och vägledning
  • Lagar och regler
  • Användarvänlighet
  • Fråga om våld på rutin

TRYGGHET OCH FÖRUTSÄGBARHET

Och vad blev resultatet av allt detta hängivna arbete? Dokumentet ”Rutin för att fråga om våld och agera på våld i nära relationer, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen” ska ge stöd och vägledning  till medarbetare och chefer som arbetar inom myndighets- och utförarverksamheter. Ett verktyg för att skapa trygghet för både professionella  och medborgarna.

Syftet var klart och tydligt; att ge riktlinjer och stöd för att på ett systematiskt sätt fråga om våld, något som oftast kallas för screening. Vi är glada att ha kunnat bidra till Göteborgs stads viktiga arbete.

Behöver ni också utveckla era rutiner?
Hör av dig till Narges!

Behöver ni också utveckla era rutiner?
Hör av dig till Narges!

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se